KooKoo-me.jpg

Hin­noit­te­lu

Vuo­kraa pa­ket­ti­au­to vaik­ka tun­nik­si al­kaen 15 €

Pa­ket­ti­au­to

 

(3 henk. Die­sel, B-kort­ti) 

Vuo­ro­kausi    115 €

Vuo­kraan si­säl­tyy 300km. Li­sä­ki­lo­met­rit 0,45 €/km, jol­lei toi­sin so­vi­ta.


Hin­nat ei­vät si­säl­lä polt­toai­nei­ta. Auto luo­vu­te­taan ja vas­taa­no­te­taan tank­ki täyn­nä. 

Ar­ki­sin klo 9.00 - 18.00 vä­lil­lä

 Tun­ti­vuo­kra : En­sim­mäi­nen tun­ti 15 € seu­raa­vat 

tun­nit 10 €/h

Tank­kaa auto en­nen pa­lau­tus­ta tai mak­sa polt­toai­ne­ve­loi­tus­ta 0,45 € / km

Jos tank­kaat itse, pyy­däm­me näh­dä kui­tin pa­lau­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Päi­vä­vuo­kra klo 9.00 - 18.00  

70 € 

ei si­säl­lä polt­toai­net­ta

Jous­ta­vuus

 Pal­ve­lem­me myös vkl ja py­hä­päi­vi­nä

Vii­kon­lop­pu ja py­hä­päi­vä­li­sä  15 € / vuo­kraus


Kaik­ki vuo­kraus­hin­nat si­säl­tä­vät ar­vo­li­sä­ve­ron 24%

 


Soi­ta 0505150008

AVAIN SUU­TA­RI

Kos­ki­ka­tu 28

96100 RO­VA­NIE­MI


Soi­ta 0500 16 16 10


Meil­le voit myös pos­tit­taa työn.

Muis­ta lait­taa yh­teys­tie­to­si lä­he­tyk­sen mu­kaan niin olem­me yh­tey­des­sä en­nen kor­jaus­ta ja an­nam­me kus­tan­nusar­vion ja so­vim­me pa­lau­tuk­ses­ta.

shoemaking-3611509_1920-me.jpg

Au­kio­loa­jat

Syk­syn  2020 au­kio­loa­jat

Maa­nan­tai - Tors­tai

9.00 - 18.00

Per­jan­tai 

9.00 - 16.00


18.9 sul­jem­me klo 14.00


Tar­vit­taes­sa vii­kon­lop­pui­sin

10.00 - 16.00

050 515 0008

Avain asiois­sa myös

Päi­vys­tys / vkl hä­ly­tys mak­su 70€
Koo­Koo Ren­ting

Koo­Koo Ren­ting 

Pa­ket­ti­au­to (3 henk. Die­sel, B-kort­ti) 


Ke­vyt kuor­ma-auto ( 3 henk. Die­sel

C1 kort­ti)© AVAIN SUU­TA­RI 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.